Céljaink, feladataink

Az Egyesület céljai és feladatai

1. Az Egyesület célja: A Debrecen közigazgatási területe és annak közvetlen vonzáskörzete közbiztonságának és közrendjének a fenntartásában, a bűnmegelőzésben való közreműködés, a települést és annak lakosságát érintő katasztrófák elleni védekezés és helyreállítás, baleset megelőzési és áldozatvédelmi tevékenységben, a lakosok személyének és javainak védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában való részvétel biztosítása.
2. Az Egyesület alapfeladatként:
- A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben valóközreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

3. Az Egyesület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként, önkéntesen közreműködik:
- a helyi természet és környezetvédelem:
A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában.
A közterület tisztántartásával és lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok

A bűn-, baleset-megelőzési, közbiztonság javítására irányuló tevékenység az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében.
Helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok.

Gyermek és ifjúságvédelem: gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása

Hátrányos helyzetűek segítése (hajléktalanok)
Az otthonában élő fogyatékos, idős személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében az állami és önkormányzati vagyon megóvásában.

A helyi közrend és közlekedésbiztonság:
- A közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében, a rendezvények helyszínének biztosításában.

A rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában, a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

Kulturális tevékenység: támogatja a helyi lakosság önszerveződő közösségét, önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében, a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben, valamint rendezvények helyszíneinek biztosításában

Városi szintű sport és szabadidő sport biztosítása az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlásának biztosítása, sport, ifjúsági ügyek.

Egészség megőrzés: véradás szervezése

Lovas polgárőrökkel való szoros együttműködés

4. Az Egyesület a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő kiegészítő feladat ellátását akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervének előzetes írásbeli egyetértésével.

5. Az Egyesület együttműködési területei:
Az Egyesület tevékenysége során együttműködik:
- az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel,
- a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel.

A polgárőr egyesület az alapfeladatokat akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha
a) a működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást kötött, valamint
b) az Országos Polgárőr Szövetség tagja.

Az Egyesület munkája során együttműködhet:
- egyéb rendvédelmi szervekkel,

-az önkormányzati tűzoltóságokkal,

- önkéntes tűzoltó egyesületekkel,

- az állami és önkormányzati szervekkel,

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a közlekedési hatósággal, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal, az erdészeti szakszemélyzettel, valamint a hivatásos vadászokkal.

Az együttműködés tartalmát a felek írásbeli együttműködési megállapodásban rögzítik.